متن آهنگ عروسی از اندی

عروسیتون مبارک عروسیتون مبارک
امشب همه دوره همن باهم میگن‌میخندن
امشب همه دلاشونو به روی غم‌میبندن
امشب تموم عاشقاگل واسه هم‌میچینن
فرشته های آسمون همه رویه زمینن
نقل و نبات اوردن سفره ی عقدو چیدن
عروس خانوم بادوماد به عشق هم رسیدن
روسرشون بریزیم گلای یاس و میخک
شبه وصاله امشب عروسیتون مبارک
عروس خانوم بله بگوتابشی یاره نازنین
دوماد تویه چشم عروس برق نگاهشوببین
شمادوتافرشته این ازآسمون روی زمین
عروسیتون‌مبارکه ایشاالله صدساله بشین
شمادوتا فرشته این ازآسمون روی زمین
عروسیتون مبارکه ایشاالله صدساله بشین
نقل و نبات اوردن سفره ی عقدو چیدن
عروس خانوم بادوماد به عشقه هم رسیدن
روسرشون بریزیم گلای یاس و میخک
شبه وصاله امشب عروسیتون مبارک
جشنه عروسیه شما جشنه گلای میخکه
هدیه میدیم دلامونو عروسیتون مبارکه
بخت شماسفیدباشه مثل لباسه نوعروس
عروس خانوم منتظره یالادوماد عروسوببوس
شاه دوماد عروس و ببوس یالا دوماد عروسو ببوس
امشب همه دورهمن باهم میگن میخندن
امشب همه دلاشونوبه روی غم‌میبندن
امشب تمومه عاشقاگل واسه هم میچینن
فرشته های آسمون همه رویه زمینن
نقل و نبات اوردن سفره ی عقدوچیدن
عروس خانوم بادوماد به عشقه هم رسیدن
روسرشون بریزیم گلای یاس و میخک
شبه وصاله امشب عروسیتون مبارک

Music: Farzad Vaseghi
Lyrics: Nima Esfandiari
Arrangement: Farzad Vaseghi

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe