متن آهنگ برپا از هیچکس

صفر بیست و یک
ه ه ه ه ه
داری می ری؟؟
چو چو چو چو گوش کن
ببین چند بار در سال هر سال از کار روی رپ فارس
پشیمون می شم از آن فرجام اینه که من پابرجام
هنوز رپ فارس پهنه باز سر جام باز سرپام واسه رپ هرگام
شدن عملی شدن حرفام واسم اشعار همه به نقد سردار
قافیه های پوچ همه بر باد میزنم فریاد تا بمونه در یاد
چو میکنی دریافت هیچ کسو دریاب آهنگساز مهدیارباشه واجب باشه
تنظیم واژه کردی تو پاچه نیست مثل سابق صامت ثابت می مونه تو ساکت
بشه رپه راکت بشین همه ساکت چون که هیچکس می نویسه میگه اینه بینشی که
می شه پیشه وقتی که ریشه پس دیگه میشه وقتی که دیگه فهمیده این که
قافیه رو شلیک کنه مثل مسلسل مسلماً من مسلحم مثل مسلسلم
عوض ادعا از اون قافیه ها
مغزت توی سه گوشت قافیه
تا سه تا قافیه را به هم نزدیک کنم همینان که
باعثه حمله ی مغزیت شدند.
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
بازی رو شروع کردم حالا من لم میدم نگاه می کنم تا راحت تر از بازی لذت ببرم
چون آخر سر من میشم قوی تر توی رپ ولی من رپ از دل اجتماع و سلیقه ام
یه مثال بارز اگه حافظ با اون اشعار نافذ
بشه حاضر تا جلوی من بشه عارض توی رپ اشعارش و افکارش و افوالش
همگی میشن باطل چون که هیچکسه واسه رپ فارس باعث (واعظ)
چیزی که گفتم بود اغراق می کنم اقرار شعرای فارسی
منو کردن اغفال تا به رپ کردن کنم اقدام منم بالا ممبر نتیجه ی همت
انقدر گذشته بهم بد که من بعد علاقت با هر قدمت میکنه واسم خدمت
میگن همه قصه است اما اینه قسمت رپ فارسی بی من مثل بچه ی بی پدر
من هر چی میگم میگن هیچکس پیله کرد من غرب زدگی رو کردم ریشه کن
من مردنم مثل مرگ معمار می شه این بیت پیشه من یه مهمان
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
(هی) صفر بیست (هی) و یکه پسر می دونی چی می گم
بیا بیا بیبا بیا
صفر دو یک…..صفر دو یک
همه دستا بره بالا(بیا)
صفر دو یک…..صفر دو یک
همه دستا بره بالا (بیا بیا)
همه دستا بره بالا
همه دستا بره بالا (می دونی)
همه دستا بره (می دونی) بالا
می دونم که هیچ وقت نمی تونی هم چین کاری کنی می دونی چی می گم
صفر دو یک…..صفر دو یک
همه دستا بره بالا
صفر دو یک…..صفر دو یک
همه دستا بره بالا
صفر دو یک…..صفر دو یک
همه دستا بره بالا
صفر دو یک…..صفر دو یک
همه دستا بره بالا
همه دستا بره بالا
همه دستا بره بالا

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe