متن آهنگ قلب زن از کریس دی برگ

26 ژوئن 2019 کریس دی برگ ، متن آهنگ ها

A woman’s heart is filled with passion,
A woman’s heart is filled with lust,
If you don’t believe that these things happen,
Could be the biggest mistake that a man can make;
A woman’s night is filled with dreaming,
Of the perfect man, who may not be you,
If we don’t see what she’s been missing,
Could be the biggest mistake that a man can make;
She wants to get near to you, don’t turn her away,
She wants to get through to you, she wants to say;
Give me your night and I will show you my passion,
Give me your lust and I will drink you dry,
Give me your dreams and I will show you a lover,
Give me your heart and I will hold you close,
And I will love you till the day I die;
A woman’s day is filled with longing,
For a little romance and company,
If we don’t look or just don’t listen,
Could be the biggest mistake that a man can make;
She wants to get near to you, don’t turn her away,
She wants to get through to you, she wants you to say;
Give me your night and I will show you my passion,
Give me your lust and I will drink you dry,
Give me your dreams and I will show you a lover,
Give me your heart and I will hold you close,
And I will love you ’til the day I die;
Give me your night and I will show you my passion,
Give me your lust and I will drink you dry,
Give me your dreams and I will show you a lover,
Give me your heart and I will hold you close,
And I will love you till the day I die;
A woman’s heart, a woman’s heart,
A woman’s heart is filled with passion,
A woman’s heart is filled with lust,
A woman’s heart is filled with dreaming,
A woman’s heart is yours forever.

متن آهنگ وقتی به تو فکر میکنم از کریس دی برگ

30 اکتبر 2014 کریس دی برگ ، متن آهنگ ها

There is something on my mind
چیزی در ذهنم است
and I’m losing concentration
و تمرکزم را از دست داده ام
And I feel it every time that you are near me
و آنرا هر بار که در کنارم هستی احساس می کنم
I could tell you all about
من میتوانستم بتو در باره همه چیز بگویم
your picture at my bedside
درباره عکست درکنارم
I should call you sometime
می بایست ترا صدا می زدم
and talk it over
و همه چیز را می گفتم
      
‘Cos I get a kick inside and I feel a tingle too It just comes from time to time
 And it only happensچرا که ضربه ای را در درون احساس میکنم  و همچنین تلنگری را  که مدام و مدام تکرار می شود و آن فقط زمانی اتفاق میافتد که
      
When I think of You, sleeping
بتو فکر می کنم که آرمیده ای
when I’m dreaming, when I wake up
زمانی که خواب میبینم ،زمانی که برمی خیزم
when I think of you, walking
زمانی که بتو فکر می کنم ، که قدم میزنی
when I’m talking
زمانی که حرف میزنم
when I look up
زمانی که می نگرم
when I think of
زمانی که بتو فکر می کنم
      
You take me away to a land of mass confusion
تو مرا به دنیای بزرگ سرگشتگی میبری
And I don’t know what to say
و نمیدانم که چه بگویم
when I am near you
زمانی که در کنارت هستم
I could stand here all day long
میتوانستم تمام روز را در اینجا بایستم
just staring at your window
و به پنجره ات بنگرم
But I have so much to do
اما کارهای زیادی برای انجام دادن دارم
that’s so important
که خیلی مهم هستند
Then I get a kick inside, and I feel a tingle too It just comes from time to time And it only happens
آنگاه ضربه ای را از درون احساس میکنم و تلنگری را آن مدام و مدام تکرار میشود و تنها زمانی روی میدهد
      
When I think of You, sleeping
که بتو فکر میکنم که آرمیده ای
when I’m dreaming, when I wake up
زمانی که رویا میبینم ، زمانی که برمی خیزم
When I think of you, walking
زمانی که بتو فکر میکنم، که قدم میزنی
when I’m talking, when I look up
زمانی که حرف میزنم ، زمانی که می نگرم
when I think of
زمانی که بتو فکر میکنم
      
You may get the feeling that I’m dancing on the ceiling
تو ممکن است اینطور احساس کنی که من در حال رقصیدن بروی بام هستم
When I get a kick inside, and my head is spinning too
زمانی که ضربه ای را از درون احساس میکنم و سرم گیج می رود
It just comes from time to time
آن مدام و مدام تکرار میشود
And it only happens
و تنها هنگامی رخ میدهد که
      
When I think of You, sleeping
بتو فکر میکنم، که آرمیده ای
when I’m dreaming, when I wake up
زمانی که می خوابم ، زمانی که بیدار میشوم
When I think of you
زمانی که بتو فکر میکنم
when I whisper to your picture, when I kiss it
زمانی که با عکست نجوا میکنم، زمانی که آنرا میبوسم
when I think of you
زمانی که بتو فکر میکنم
      
When I think of you, when I’m dreaming
زمانی که بتو فکر می کنم ، زمانی که رویا میبینم
we’re together, on my sofa
که بروی مبل و در کنارم نشسته ای
When I think of you
زمانی که بتو فکر میکنم
when I’m wishing that we’re kissing, when we’re dancing
و در آرزویم ترا میبوسم و با تو میرقصم
When I think of you
زمانی که بتو فکر می کنم

Genre: Pop-Rock
Artist: Chris de Burgh
Album: Lady In Red – The Collection

متن آهنگ The Lady In Red از Chris de Burgh

9 نوامبر 1986 کریس دی برگ ، متن آهنگ ها

I’ve never seen you looking so lovely as you did tonight
هيچگاه تو را مثل امشب اين چنين دوست داشتني نديده ام
I’ve never seen you shine so bright ,
هيچگاه تو را اين چنين شاداب نديده ام
I’ve never seen so many men ask you if you wanted to dance ,
هيچگاه نديده ام اين همه از تو تقاضاي رقص كرده باشند
They’re looking for a little romance , given half a chance ,
با كمترين اميد در پي اندكي عشقند
And I’ve never seen that dress you’re wearing ,
و هيچگاه لباسي را كه به تن داري نديده ام
Or the highlights in your hair that catch your eyes ,
يا رقص چشم نواز رنگ ها را در موهايت
I have been blind .
تا به حال كور بوده ام
The lady in red is dancing with me , cheek to cheek ,
بانوي سرخ پوش چهره به چهره با من ميرقصد
There’s nobody here ; it’s just you and me ,
كسي اينجا نيست ، تنها من و توايم
It’s where I wanna be ,
اين همان جايي است كه مي خواهم باشم
But I hardly know this beauty by my side ,
اين زيبايي را در كنارم به سختي باور مي كنم
I’ll never forget the way you look tonight .
هرگز از ياد نخواهم برد آن گونه كه امشب مي نگري
I’ve never seen you looking so gorgeous as you did tonight ,
هيچگاه مثل امشب محشر نبوده اي
I’ve never seen you shine so bright , you were amazing ,
هيچگاه تو را اين چنين شاداب نديده ام ، فوق العاده اي
I’ve never seen so many people want to be there by your side ,
هيچگاه نديده بودم كه اين همه بخواهند در كنار تو باشند
And when you turned to me and smiled , it took my breath away ,
و انگاه كه به سويم برگشتي و لبخند زدي ، نفس در سينه ام حبس شد
And I have never had such a feeling ,
هرگز چنين احساسي نداشته ام
Such a feeling of complete and utter love , as I do tonight .
چنين احساس عشق ناب و كاملي ، چون امشب
The lady in red is dancing with me , cheek to cheek ,
بانوي سرخ پوش چهره به چهره با من ميرقصد
There’s nobody here ; it’s just you and me ,
كسي اينجا نيست ، تنها من و توايم
It’s where I wanna be ,
اين همان جايي است كه مي خواهم باشم
But I hardly know this beauty by my side ,
اين زيبايي را در كنارم به سختي باور مي كنم
I’ll never forget the way you look tonight .
هرگز از ياد نخواهم برد آن گونه كه امشب مي نگري
I never will forget the way you look tonight …
هرگز از ياد نخواهم برد آن گونه كه امشب مي نگري …
The lady in red , my lady in red ,
بانوي سرخ پوش ، بانوي سرخ پوش من
I Love You .
دوستت دارم .

Genre: Rock / Pop / Pop-Rock
Artist: Chris de Burgh
Album: Rock Ballads