متن آهنگ برخی از قلب ها الماس هستند از کریس نورمن

11 آگوست 2020 کریس نورمن ، متن آهنگ ها

قلب خود را به همه آن سالها باز کنید
عزیزم
شما از طریق رنگین کمان اشک نگاه می کنید.
همه رویاهایتان را تماشا می کردید
این بار حق با توست
شما باعث شدید تا روز من
سالها ممکن است فرا رسد
سالها می گذرد
اما من هنوز هم شما را دوست دارم و می خواهم بدانید
بعضی از قلبها الماس هستند
برخی قلب ها سنگ هستند
بعضی روزها از تنها بودن خسته شده اید
بعضی از قلبها الماس هستند
برخی قلب ها سنگ هستند
طول می کشد که دو عاشق به عنوان یک نفر باشند
توهمات عشق
آنها می آیند و آنها می روند
به قلب خود اعتماد کنید
شاید عشق شما رشد کند.
اشکهای ساکت شما آنها پر از غرور هستند
عزیزم
من می دانم که شما نمی توانید اجرا کنید و پنهان شوید
تو مثل عشق به عشق احتیاج داری
من امیدوارم که شما مانند من می خواهم که من می خواهید شما را می خواهید.
بعضی از قلبها الماس هستند
بعضی از قلب ها سنگ است
بعضی از قلبها الماس هستند
برخی قلب ها سنگ هستند
بعضی از قلب ها به الماس می آیند
برخی قلب ها سنگ هستند
بعضی روزها از تنها بودن خسته شده اید
بعضی از قلبها الماس هستند