متن آهنگ نخواب کوروش از فرامرز اصلانی

5 نوامبر 2018 فرامرز اصلانی ، متن آهنگ ها

دارا جهان ندارد
سارا زبان ندارد
بابا ستاره ای در
هفت آسمان ندارد
بارون ز چشم خشکی
البرز لب فروده است
حتی دل دماوند
آتش فشان ندارد
دیو سیاه دربند
آسان رهید و بگریخت
رستم در این هیا و هو
گرز گران ندارد
هرگز نخواب کوروش
ای مهر آریایی
بی نام تو وطن نیست
نام و نشان ندارد
هرگز نخواب کوروش
ای مهر آریایی
بی نام تو وطن نیست
نام و نشان ندارد
دارا کجای کاری
دزدان سرزمینم
بر بی ستون نویسند
دارا جهان ندارد
آیین به داد خواهی
فریادمان بلند است
اما چه سود اینجا
نوشیروان ندارد
سرخ و سفید سبز است
این بیرق کیانی
اما صدا و اقسوس
شیر ژیان ندارد
هرگز نخواب کوروش
ای مهر آریایی
بی نام تو وطن نیست
نام و نشان ندارد
هرگز نخواب کوروش
ای مهر آریایی
بی نام تو وطن نیست
نام و نشان ندارد
بی نام تو وطن نیز
نام و نشان ندارد
کو آن حکیم طوسی
شه نامه ای سراید
شاید که شاعر ما
دیگر بیان ندارد
بر نام پارس دریا
نامی دیگر نهاده اند
گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد
هرگز نخواب کوروش
ای مهر آریایی
بی نام تو وطن نیز
نام و نشان ندارد
هرگز نخواب کوروش

Music: Farzin Farhadi
Lyrics: Simin Behbahani
Arrangement: Farzin Farhadi
Photography: Edris Davarian
Cover Art: Allen Tore