متن آهنگ نسازه با تو زندگی از فردین کنعانی

28 سپتامبر 2020 فردین کنعانی ، متن آهنگ ها

ارتباط با کسی سخت است ، این تنها مورد برای من بود
باور می کردم و در هر دروغی ساده لوح بودم
اما راه تو راه بود ، عشق نمی توانست مانع تو شود
هر کاری می کنم نمی توانم آن قلب را بدزدم
چه عشقی خیانت را خواهد آمرزید
آیا قلب شما شما را می بخشد ، طلسم با وجدان شما خراب شد
شما جرات ماندن ندارید
تو تنها زندگی می کردی و با این دروغ مرا دوست داری
کودک نباشید ، دست خود را بر قلب خود بگذارید
تو تنها زندگی می کردی و با این دروغ مرا دوست داری
کودک نباشید ، دست خود را بر قلب خود بگذارید
ارتباط با کسی سخت است ، این تنها مورد برای من بود
باور می کردم و در هر دروغی ساده لوح بودم
اما راه تو راه بود ، عشق نمی توانست مانع تو شود
هر کاری می کنم نمی توانم آن قلب را بدزدم
چه عشقی خیانت را خواهد آمرزید
آیا قلب شما شما را می بخشد ، طلسم با وجدان شما خراب شد
شما جرات ماندن ندارید
تو تنها زندگی می کردی و با این دروغ مرا دوست داری
کودک نباشید ، دست خود را بر قلب خود بگذارید
تو تنها زندگی می کردی و با این دروغ مرا دوست داری
کودک نباشید ، دست خود را بر قلب خود بگذارید
اینجا یک تصادف است ، او به دام افتاد
کودک نباشید ، دست خود را بر قلب خود بگذارید
من می دویدم ، یا همیشه با یک دروغ عاشقم بود
کودک نباشید ، دست خود را بر قلب خود بگذارید
مرا خسته نکن ، دستت را بر قلب خود بگذار