متن آهنگ به نام زن از فریناز

4 ژوئن 2005 فریناز ، متن آهنگ ها

بشمار، زنایی که تاریخ رقم زدن
چرا کنیم عزتی که داریم عوض بدل
مشکل داریم ولی شادیم از هر نظر
چرا باید بترسم از تو کوچه ی تاریک قدم زدن
صورت مادر و کودک تابید از اولم
عشق مادر به بچه جاویدتر از همس
زن، نفس قریب و کلام شیواست زیبا ترین نقش برای ایفاست
به یادت بیار کنار هر مرد بزرگ اسم یه زن میآد
مثکه ، یکم زیاد تاثیر داره هر زن رو هر مردی
باور نکنی باهات میکنم شرط بندی
اینا که گفتم تشکیل دادن سر فصلی
بعد از این چیزایی میگم که هر کسی
بفهمه و واسش بشکونه سر و دستی
سکوت زن نقش بست بر بدن (هاو)
و بدن از جنس زن (هاو)
کمر کشان هر دشت و دیار و سپر شد سینه رو دشمن (هاو)
قدمی آره، همتی قاطع ، شکست مانع شده ثابت
پس، بشه، عبرت، صرفاً
که میشه قسمت، غیرت
اگه الآن میبینی نصف طهران گرگن
چون مادرا گفتن گرگشن؟ عمراً
تو هم اگه الآن داشتی پول و قدرت
با این دستا نمیدادی فرصت
آینده یه مملکت برمیگرده مستقیم به حرف زن به مرد
تربیت و تسلیت و ساخت نفسی از نو
همه به عهده زنه یعنی این خوب
زن به اندازه ی مرد تو جنگ اذیت شد
اینا ثابت شدست فکر نکن فرضیست
زن همیشه میزنه به هر زخمی الکلی
هیچ مردی کامل نیست مگر با زنی
هیچ فرقی قائل نیست همش واسه همین
میگن آدم ، حوا
آهنگ و قطع نکن چون که بازم دارم برات
سکوت زن نقش بست بر بدن (هاو)
و بدن از جنس زن (هاو)
کمر کشان هر دشت و دیار و سپر شد سینه رو دشمن (هاو)
قدمی آره، همتی قاطع ، شکست مانع شده ثابت
پس، بشه، عبرت، صرفاً
که میشه قسمت، غیرت
یکی دو روز نیست صحبت صدها ساله
احترام گذاشتن به زن ارزش داره
خجالت داره، آره اینروزا با یه ماشین خوب ، مایه
چشم و هم چشمی با دختر همسایه
بعضی دخترا چه ساده خر میشن
غیر از لباس خوشگل چیزی فهمیدن؟
شما جواهر میخواین و الاف اونین
و از هیچی نمیخوام الماس خونین
معیار انتخاب زوج باید عوض بشه
بلکه افتخار توست بلکه افتخار توست
استلای توست فکر کن که فرشته ها بیان استقبال تو
راه به راه میبینم با چشمام
اینیایی که میگن خوب اینه شانس ما
دخترای خوشگل دور شازده ها
به درون بنگر، یکم ساده باش
سکوت زن نقش بست بر بدن (هاو)
و بدن از جنس زن (هاو)
کمر کشان هر دشت و دیار و سپر شد سینه رو دشمن (هاو)
قدمی آره، همتی قاطع ، شکست مانع شده ثابت
پس، بشه، عبرت، صرفاً
که میشه قسمت، غیرت
غیرت، غیرت، غیرت