متن آهنگ کسی که دوستش دارم رفته است از کتی ملوآ

19 ژانویه 2021 کتی ملوآ ، متن آهنگ ها

I don’t know, I don’t know
Where I’ll go or what I’ll do
It makes no difference what I do without you
Oh I love you my darling
But I’ll have to let you leave
Goodbye it’s the last you’ll hear of me
Well I found the bluebird
High on a mountainside
And the little bird would sing its little song
So I’ll sigh, I’ll cry
I’ll even wanna die
For the one I love is gone.
Well I found the bluebird
High on a mountainside
And the little bird would sing its little song
So I’ll sigh, I’ll cry
I’ll even wanna die
For the one I love is gone.
I’ll sigh, I’ll cry
I’ll even wanna die
For the one I love is gone
———
Source text
598 / 5000
Translation results
نمی دانم ، نمی دانم
کجا می روم یا چه کار می کنم
کاری که من بدون تو انجام می دهم فرقی نمی کند
آه دوستت دارم عزیزم
اما مجبور میشم اجازه بدی بری
خداحافظ آخرین نفری است که از من می شنوید
خوب من مرغ آبی را پیدا کردم
مرتفع در دامنه کوه
و پرنده کوچک آواز کوچک خود را می خواند
پس آه می کشم ، گریه می کنم
من حتی می خواهم بمیرم
برای کسی که دوستش دارم از بین رفته است.
خوب من مرغ آبی را پیدا کردم
مرتفع در دامنه کوه
و پرنده کوچک آواز کوچک خود را می خواند
پس آه می کشم ، گریه می کنم
من حتی می خواهم بمیرم
برای کسی که دوستش دارم از بین رفته است.
آهی می کشم ، گریه می کنم
من حتی می خواهم بمیرم
برای کسی که دوستش دارم از بین رفته است