متن آهنگ یک قلب از مایکلا ان

7 آگوست 2020 مایکلا ان ، متن آهنگ ها

آیا وقتی پشتم را برگردانم ، قلبم را نمی شکنی
من شما را به اندازه کافی نمی دانم که مثل آن صدمه دیده باشید
هنوز نمی توانم وقتی تاریکی هستیم ، تعطیل شویم
آیا هرگز یاد می گیرم از قلبم محافظت کنم؟
بنابراین من از نزدیک تکیه می کنم ، نمی توانم به خودم کمک کنم
من به همه رازهایی که نباید بگویم می گویم
شما مانند دارویی که در حال تعقیب هستم ، شما دارویی را انتخاب می کنید
اکنون همه چیز نابینا هستم
خوب ، شما می گویید من خیلی سریع دوست دارم
و می گویی من خیلی سخت دوست دارم
اما شما کی هستید که بگویید عشق خیلی برای یک قلب دلپذیری چیست؟
برای یک قلب
داخل پاره و خسته
حس کردن آنچه داشتیم
اما من ترجیح می دهم همه چیز را منفجر کنم
از اینکه هرگز مسابقه ای روشن نشود
و اگر این عشق آتش باشد
محدود کردن ما را از ابتدا سوزاند
شما کی هستید که بگویید عشق بیش از حد برای یک قلب چیست؟
برای یک قلب
اوه ، برای یک قلب
اوه ، برای یک قلب
خوب ، شما می گویید من خیلی سریع دوست دارم
و می گویی من خیلی سخت دوست دارم
اما شما کی هستید که بگویید عشق خیلی برای یک قلب دلپذیری چیست؟
برای یک قلب