متن آهنگ شبی دیگر از مایک ویلیامز

16 سپتامبر 2020 مایک ویلیامز ، متن آهنگ ها

I’ve been laying low
Living in the shadows
Spending time alone
Conversations with the wall
Hanging on
I’m just trying to matter
And I remain
Trying to make some sense of it all
I’ve been here before I’m familiar with the pain
But I ain’t running no more there’s one thing changed
Ain’t going down this time
This time I ain’t going down
Like an undertow
I feel the promise of the nighttime
But I’ve been down that road
And my search came to an end
I hit the motherload
Enough blues for a lifetime
Now I’m digging deep inside
Trying to find my way back again
You know you’ve entered the danger zone
When you look in the eyes and there’s no one home
Ain’t going down this time
This time I ain’t going down
Deep in the night
I miss a woman’s touch
The fire burns strong
And I’m drawn to the flame
But I pay the price
When I get caught up in the heartbeat
And passion flows
Unrestrained
No one left to blame I’m faced with the truth
And it’s all too plain when there’s nothing left to lose
Ain’t going down this time
This time I ain’t goin
———
کم کم گذاشته ام
زندگی در سایه
صرف وقت تنها
مکالمات با دیوار
معلق
من فقط سعی می کنم مهم باشم
و من می مانم
سعی در درک همه چیز دارد
من قبل از اینکه با درد آشنا شوم اینجا بوده ام
اما من بیش از این دویدن ندارم ، یک چیز تغییر کرده است
این بار پایین نمیاد
این بار پایین نمیام
مثل زیر زمین
قول شب را احساس می کنم
اما من در آن راه رفته ام
و جستجوی من به پایان رسید
مادربزرگ را زدم
یک عمر بلوز کافی است
حالا دارم در اعماق درون خود حفاری می کنم
تلاش برای یافتن راه بازگشت دوباره
می دانید که وارد منطقه خطر شده اید
وقتی به چشمانت نگاه می کنی و خانه دیگری نیست
این بار پایین نمیاد
این بار پایین نمیام
در اعماق شب
دلم برای لمس یک زن تنگ شده است
آتش به شدت می سوزد
و من به سمت شعله کشیده ام
اما من قیمت آن را می پردازم
وقتی گرفتار ضربان قلب می شوم
و شور جاری می شود
بی بند و باری
هیچ کس سرزنش نکرد که من با حقیقت روبرو شده ام
و وقتی چیز دیگری برای از دست دادن باقی نمانده کاملاً ساده است
این بار پایین نمیاد
این بار من شروع نمی کنم