متن آهنگ امروز و فردا از شادمهر عقیلی

دل بسه ، گريه نكن ، ديگه رفت ، صداش نكن
از تو قاب پنجره ، بی خودی نگاش نکن
ديگه هم رنگ تو نيست ، ديگه دل تنگ تو نيست
می دونه يه ذره عشق ، تو دل سنگ تو نيست
هم خوانی:
ديدی امروز و فردا كردی رفتش ، پر زد ، ديدی پر زد و رفتش
ديدی امروز و فردا كردی رفتش ، پر زد ، ديدی پر زد و رفتش
اينو بهت می گفتش
شادمهر عقیلی:
بهت می گفت می رم جايی كه قدرمو بدونن
واسه رنگ نگاهم تا سحر غزل بخونن
اين قدر اين پا و اون پا اومدی از تو بريدش
ديدی كبوتر عشق تو از قفس پريدش
هم خوانی:
ديدی امروز و فردا كردی رفتش ، پر زد ، ديدی پر زد و رفتش
ديدی امروز و فردا كردی رفتش ، پر زد ، ديدی پر زد و رفتش
شادمهر عقیلی:
دل بسه ، گريه نكن ، ديگه رفت ، صداش نكن
از تو قاب پنجره ، بی خودی نگاش نکن
ديگه هم رنگ تو نيست ، ديگه دل تنگ تو نيست
می دونه يه ذره عشق ، تو دل سنگ تو نيست
هم خوانی:
ديدی امروز و فردا كردی رفتش ، پر زد ، ديدی پر زد و رفتش
ديدی امروز و فردا كردی رفتش ، پر زد ، ديدی پر زد و رفتش
اينو بهت می گفتش
شادمهر عقیلی:
بهت می گفت می رم جايی كه قدرمو بدونن
واسه رنگ نگاهم تا سحر غزل بخونن
اين قدر اين پا و اون پا اومدی از تو بريدش
ديدی كبوتر عشق تو از قفس پريدش
هم خوانی:
ديدی امروز و فردا كردی رفتش ، پر زد ، ديدی پر زد و رفتش
ديدی امروز و فردا كردی رفتش ، پر زد ، ديدی پر زد و رفتش
هم خوانی:
ديدی امروز و فردا كردی رفتش ، پر زد ، ديدی پر زد و رفتش
ديدی امروز و فردا كردی رفتش ، پر زد ، ديدی پر زد و رفتش
ديدی امروز و فردا كردی رفتش ، پر زد ، ديدی پر زد و رفتش
ديدی امروز و فردا كردی رفتش ، پر زد ، ديدی پر زد و رفتش
دیدی

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe