متن آهنگ شبح در باد از بردی

? Can someone tell me who I am
کسی میتونه بهم بگه من کیم؟
I haven’t recognized myself in a while
مثل اینکه خودم رو نشناختم
And since you left, I stay up every night
از وقتی که ترکم کردی (رفتی) ، هر شب رو بیدارم
Thinking if you were here, you put me right
تو فکر اینکه اگه اینجا بودی ، حقیقت رو بهم میگفتی
[Pre-Chorus]
I know I was stupid to let what we had go to waste
میدونم احمق بودم که گذاشتم چیزی رو که بینمون بود به باد بره
? Why does everything I love always get taken away
آخه چرا هر چی که من دوسش دارم همیشه ازم گرفته میشه ؟
[Chorus]
Ghost in the wind, calling you to take me home
نجوای (روح) درون باد ، ازت میخواد که منو ببری خونه
” ? Ghost in the wind, crying, “Where do I belong
نجوای (روح) درون باد ، گریه میکنه که ” من به کجا تعلق دارم؟”
 ? Can anyone hear me now
اصلا کسی (صدای) منو میشنوه؟
 ? Can anyone hear me now
کسی منو میشنوه ؟
[Verse 2]
? Do you remember when we were young
وقتی جوون بودیم رو یادت میاد؟
When I was terrified, you were by my side
اون وقتی که من ترسیده بودم و تو کنارم بودی
Now you’re gone, I have nowhere to run
حالا تو رفتی ، من جایی واسه رفتن بهش ندارم
No place that I belong, left burned in my search for love
دیگه جایی که بهش تعلق داشته باشم نیست ، (چون) تو جست و جوی من واسه عشق (در آتش) سوخته
[Pre-Chorus]
I know I was stupid to let what we had go to waste
میدونم احمق بودم که گذاشتم چیزی رو که بینمون بود به باد بره
? Why does everything I love always get taken away
آخه چرا هر چی که من دوسش دارم همیشه ازم گرفته میشه ؟
[Chorus]
Ghost in the wind, calling you to take me home
نجوای (روح) درون باد ، ازت میخواد که منو ببری خونه
“? Ghost in the wind, crying, “Where do I belong
نجوای (روح) درون باد ، گریه میکنه که ” من به کجا تعلق دارم؟”
? Can anyone hear me now
اصلا کسی (صدای) منو میشنوه؟
? Can anyone hear me now
کسی منو میشنوه ؟
[Bridge]
I’ve been thinking about all the mess that I made
داشتم به تمام اون اشتباهاتی که کردم فکر می کردم
I’ve been thinking of you and the things that I said
داشتم به تو فکر می کردم ، به چیزایی که بهت گفتم
Never meant to lose you
هرگز نمیخواستم  تو رو از دست بدم
Never meant to lose me
هرگز نمیخواستم خودمو از دست بدم
[Chorus]
Ghost in the wind, calling you to take me home
نجوای (روح) درون باد ، ازت میخواد که منو ببری خونه
“? Ghost in the wind, crying, “Where do I belong
نجوای (روح) درون باد ، گریه میکنه که ” من به کجا تعلق دارم؟”
? Can anyone hear me now
اصلا کسی (صدای) منو میشنوه؟
? Can anyone hear me now
کسی منو میشنوه ؟
[Outro]
Ghost in the wind, calling you to take me home
نجوای (روح) درون باد ، ازت میخواد که منو ببری خونه
“? Ghost in the wind, crying, “Where do I belong
نجوای (روح) درون باد ، گریه میکنه که ” من به کجا تعلق دارم؟”

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe