متن آهنگ این من کیست از M Joobi and PooBon

یارب این نای و نی و ما و من و دم ده چیست؟
دم به دم میدمد و صاحب دم پیدا نیست.
پر صدها کرده جهان را ز منم، این من کیست؟
منم این صاحب دم یا من و او هردو یکیست؟
او منم یا منم او؟
یا بود از او منم.
او منم یا منم او؟
یا بود از او منم.

Music Producer: M Joobi, PooBon
Lyrics Selection: Nima Zarghami

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe