متن آهنگ میفهمم تورو از مروارید

مثل منی توام حالت بده
انگار تو جاده یکی راه بهت نده
این کار دنیاست
چیزی که همیشه وقت پریدن
جلوت سبز میشه و سخته عمیقا
دیوار دنیاست
مثل منی‌منم عین خودتم
و تنها تو یه اتاق پر‌شمع
خلوت میکنم بریدم
دیگه منم دراین حد بوده برشم
میزنه به سرم عادت دارم
به شب گردی شب تا صبح ‌دور شمع
ولی ببین اگه افتادی پاشدن سخته پس نیفت از نفس
تو زندگی راه مخفی نیست
توی دنیا راه در رو نه بوده و نه هست
گاهی یکی میگه دوست دارتت
ولی مونده پات به زور هوس
من میفهمم تورو اما پاشو بجنگ
تسلیم شی دیگه از ما نیستی
از ما باش و بجنگ
میفهمم تورو اما دست بر ندار
هرچی خواست نابودت کنه
نابودش کن نذار
میفهمم تورو اما پاشو بجنگ
تسلیم شی دیگه از ما نیستی
از ما باش و بجنگ
میفهمم تورو اما دست بر ندار
هرچی خواست نابودت کنه
نابودش کن نذار
مثل منی توام حالت بده
انگار تو جاده یکی راه بهت نده
این کار دنیاست
چیزی که همیشه وقت پریدن
جلوت سبز میشه و سخته عمیقا
دیوار دنیاست
مثل منی‌منم عین خودتم
و تنها تو یه اتاق پر‌شمع
خلوت میکنم بریدم
دیگه منم دراین حد بوده برشم
میزنه به سرم عادت دارم
به شب گردی شب تا صبح ‌دور شمع
ولی ببین اگه افتادی پاشدن سخته پس نیفت از نفس
تو زندگی راه مخفی نیست
توی دنیا راه در رو نه بوده و نه هست
گاهی یکی میگه دوست دارتت
ولی مونده پات به زور هوس
من میفهمم تورو اما پاشو بجنگ
تسلیم شی دیگه از ما نیستی
از ما باش و بجنگ
میفهمم تورو اما دست بر ندار
هرچی خواست نابودت کنه
نابودش کن نذار
میفهمم تورو اما پاشو بجنگ
تسلیم شی دیگه از ما نیستی
از ما باش و بجنگ
میفهمم تورو اما از ما دست بر ندار
هرچی خواست نابودت کنه
نابودش کن نذار

Music: Diminish
Lyrics: Diminish
Arrangement: Shahin SR
Cover Art: Ticiix

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe