متن آهنگ میمونم از امیر خلوت

(ورس : اول)
باید پُر کنه گوشِ این دنیا رو صدام
من دنیا اومدم این دنیا رو بگام
تو وا بدی بلعیده انسانتو گرگ
من زندم هنوز تو تهران بزرگ
حاجی،نیست صحبت تیر و تفنگ
سیخ و سرنگ باطوم و بیل و کلنگ
باید هر روزی که میگذره صاف و صوف باشم
جلو مشکلا لات و لوت باشم
ولی انگار اینا رو تو میگیری به چپ
روزو میگذرونی به زور و میبینی که شب
مث خُره میخوره مختو هرزگی بدبختی
هر کی رسید پا میکروفون هر زِری زد
باید چیزایی که میخوامو برسم بِش
باید قدمام هدفو بره سمتش
اِنقد میمونم تا بندازم این دنیا رو به پام
باید پُر کنه گوشِ دنیا رو صِدام
(کروس)
من میمونم و حرفامو میخونم
من میتونم به چیزی که بخوام برسم میدونم
راه نی که قانونش به قدمام غلبه کنه
پُرِ حرفِ دل تو سرم أ کلمه پُره
من میمونم و حرفامو میخونم
من میتونم به چیزی که بخوام برسم میدونم
خام نیستم و حسابی پختم
حتی نیستی حرفای پشتم به تخ*م
(ورس : دوم)
فکر باز و قدمام بزرگ
دنیا چی به روزِ هدفام اُورد
من ساخته شدم چالشو بخوام
که وایسم تو روش تا خارشو بگام
اصاً مشکل همیشه فهمیدنمه
بردن قانون جنگیدنمه
واسم از بُرد و باخت و لفظش نگو
من این ک* شرا سوژه ی خندیدنمه داش
راه میرم تو شهر دستا تو جیبم
من این رپِ لامصبو درجا پوشیدم
حال نمیکنم بمونم تو بندِ روتینم
واسه رفتن سفت شده بند پوتینم
چون من خوب بلدم جنگیدن و بی زارم أ ترسیدن و
قاونا رو زیر پاهام میذارم و درگیرم
و میپرم از مانعی که سرِ رام بیاد
انگیزه به مغزم هیجان میداد
فکر سفید مغزِ سیاه
بش راه بدی تا دسته میگاد
وقتی امروز به فردا بستگی داشت
دیگه نمیمونه جایی واسه خستگی داش
(کروس)
من میمونم و حرفامو میخونم
من میتونم به چیزی که بخوام برسم میدونم
راه نی که قانونش به قدمام غلبه کنه
پُرِ حرفِ دل تو سرم أ کلمه پُره
من میمونم و حرفامو میخونم
من میتونم به چیزی که بخوام برسم میدونم
خام نیستم و حسابی پختم
حتی نیستی حرفای پشتم به تخ*م

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe