متن آهنگ قلبم رو ترمیم کن از تونی برکتسون

La la la la la la la
Don`t leave me in all this pain
منو تو این همه درد و رنج تنها نذار
don`t leave me out in the rain
نذار این بیرون تو بارون تنها بمونم
come back and bring back my smile
برگرد و لبخند رو به لبام بیار
come and take these tears away
بیا و این اشکها رو از چشمام پاک کن
I need your arms to hold me now
الان به بازوهات برای در آغوش گرفتنم نیاز دارم
the nights are so unkind
چه شب نا مهربونی
bring back those nights when I held you beside me
اون شبایی رو که با تو بودم رو به من برگردون
Un break my heart
قلبم رو ترمیم کن
say you`ll love me again
باز بگو که عاشقمی
undo this hurt you caused
بیا و این دردی رو که تو برام بوجود آوردی رو از من بگیر
when you walked out the door
وقتی که از در بیرون رفتی
and walked outta my life
و از زندگیم خارج شدی
Un cry these tears
بیا و این اشک ها رو از من بگیر
I cry so many nights
اشکاهایی که این همه شب برات ریختم
Un break my heart, my heart
قلبم رو ترمیم کن
Take back that sad word good bye
بیا و اون خداحافظی غمناکت رو پس بگیر
bring back the joy to my life
بیا و شادی رو به زندگیم برگردون
don`t leave me here with these tears
من رو اینجا با این اشکها تنها نذار
come and kiss this pain away
بیا و با بوسه هات این درد رو از من دور کن
I can´t forget the day you left
روزی رو که ترکم کردی رو فراموش نمی کنم
time is so unkind
زمان خیلی نا مهربونه
and life is so cruel without you here beside me
و زندگی بی تو در کنارم خیلی بیرحمه
Un break my heart
قلبم رو ترمیم کن
say you`ll love me again
باز بگو که عاشقمی
undo this hurt you caused
بیا و این دردی رو که تو برام بوجود آوردی رو از من بگیر
when you walked out the door
وقتی که از در بیرون رفتی
and walked outta my life
و از زندگیم خارج شدی
Un cry these tears
بیا و این اشک ها رو از من بگیر
I cry so many nights
اشکاهایی که این همه شب برات ریختم
Un break my heart my heart
قلبم رو ترمیم کن
Don`t leave me in all this pain
منو تو این همه درد و رنج تنها نذار
don`t leave me out in the rain
نذار این بیرون تو بارون بمونم
bring back the nights when I held you beside me
اون شبهایی رو که پیشم بودی رو بهم برگردون
Un break my heart
قلبم رو ترمیم کن
say you`ll love me again
باز بگو که عاشقمی
undo this hurt you caused
بیا و این دردی رو که تو برام بوجود آوردی رو از من بگیر
when you walked out the door
وقتی که از در بیرون رفتی
and walked outta my life
و از زندگیم خارج شدی
Un cry these tears
بیا و این اشک ها رو از من بگیر
I cry so many nights
که این همه شب ریختم
Un break my heart
قلبم رو ترمیم کن
un break my heart
قلبم رو ترمیم کن
come back and say you love me
برگرد و بهم بگو که عاشقمی
un break my heart
قلبم رو ترمیم کن
sweet darlin´
عزیز شیرینم
without you I just can´t go on
بی تو نمیتونم به زندگی ادامه بدم
can´t go on.
به زندگی ادامه بدم

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe