متن آهنگ وقتی به تو فکر میکنم از کریس دی برگ

There is something on my mind
چیزی در ذهنم است
and I’m losing concentration
و تمرکزم را از دست داده ام
And I feel it every time that you are near me
و آنرا هر بار که در کنارم هستی احساس می کنم
I could tell you all about
من میتوانستم بتو در باره همه چیز بگویم
your picture at my bedside
درباره عکست درکنارم
I should call you sometime
می بایست ترا صدا می زدم
and talk it over
و همه چیز را می گفتم
      
‘Cos I get a kick inside and I feel a tingle too It just comes from time to time
 And it only happensچرا که ضربه ای را در درون احساس میکنم  و همچنین تلنگری را  که مدام و مدام تکرار می شود و آن فقط زمانی اتفاق میافتد که
      
When I think of You, sleeping
بتو فکر می کنم که آرمیده ای
when I’m dreaming, when I wake up
زمانی که خواب میبینم ،زمانی که برمی خیزم
when I think of you, walking
زمانی که بتو فکر می کنم ، که قدم میزنی
when I’m talking
زمانی که حرف میزنم
when I look up
زمانی که می نگرم
when I think of
زمانی که بتو فکر می کنم
      
You take me away to a land of mass confusion
تو مرا به دنیای بزرگ سرگشتگی میبری
And I don’t know what to say
و نمیدانم که چه بگویم
when I am near you
زمانی که در کنارت هستم
I could stand here all day long
میتوانستم تمام روز را در اینجا بایستم
just staring at your window
و به پنجره ات بنگرم
But I have so much to do
اما کارهای زیادی برای انجام دادن دارم
that’s so important
که خیلی مهم هستند
Then I get a kick inside, and I feel a tingle too It just comes from time to time And it only happens
آنگاه ضربه ای را از درون احساس میکنم و تلنگری را آن مدام و مدام تکرار میشود و تنها زمانی روی میدهد
      
When I think of You, sleeping
که بتو فکر میکنم که آرمیده ای
when I’m dreaming, when I wake up
زمانی که رویا میبینم ، زمانی که برمی خیزم
When I think of you, walking
زمانی که بتو فکر میکنم، که قدم میزنی
when I’m talking, when I look up
زمانی که حرف میزنم ، زمانی که می نگرم
when I think of
زمانی که بتو فکر میکنم
      
You may get the feeling that I’m dancing on the ceiling
تو ممکن است اینطور احساس کنی که من در حال رقصیدن بروی بام هستم
When I get a kick inside, and my head is spinning too
زمانی که ضربه ای را از درون احساس میکنم و سرم گیج می رود
It just comes from time to time
آن مدام و مدام تکرار میشود
And it only happens
و تنها هنگامی رخ میدهد که
      
When I think of You, sleeping
بتو فکر میکنم، که آرمیده ای
when I’m dreaming, when I wake up
زمانی که می خوابم ، زمانی که بیدار میشوم
When I think of you
زمانی که بتو فکر میکنم
when I whisper to your picture, when I kiss it
زمانی که با عکست نجوا میکنم، زمانی که آنرا میبوسم
when I think of you
زمانی که بتو فکر میکنم
      
When I think of you, when I’m dreaming
زمانی که بتو فکر می کنم ، زمانی که رویا میبینم
we’re together, on my sofa
که بروی مبل و در کنارم نشسته ای
When I think of you
زمانی که بتو فکر میکنم
when I’m wishing that we’re kissing, when we’re dancing
و در آرزویم ترا میبوسم و با تو میرقصم
When I think of you
زمانی که بتو فکر می کنم

Genre: Pop-Rock
Artist: Chris de Burgh
Album: Lady In Red – The Collection

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe