متن آهنگ یاران از امید

اگه اهل صفا باشی زخودخواهی رها باشی
دلت با ما یکی باشه ز من من ها تهی باشی
جدا از کبر و خودخواهی بگو با ما تو همراهی
اگه همره شوی با ما نمیشه مشکلی پیدا
به رنگ آسمون بنگر همه یکرنگی یکسر
همه کوه و همه صحرا ز وحدت گشته پابرجا
به هر جان و گلی بینی نشان دارد ز یکرنگی
شب و عشق و گل و شبنم که گشته یکصدا با هم
به سر شوری اگر داری به دل نوری اگر داری
بیا با ما بیا با ما به گلزار محبت ها
اگه اهل صفا باشی زخودخواهی رها باشی
دلت با ما یکی باشه ز من من ها تهی باشی
جدا از کبر و خودخواهی بگو با ما تو همراهی
اگه همره شوی با ما نمیشه مشکلی پیدا
به راه وحدت یاران شوی یک دل تو با جان
چو شمع وحدت افروزی برای صلح و پیروزی
بیا مهر و وفا را رو ره عشق و صفا را رو
مکن از دوستان دوری که تو خود شمع پر نوری
ببین اهل کجا هستی تو خود نور خدا هستی
محبت کن کنارم باش تو اوج این صدا هستی
اگه اهل صفا باشی زخودخواهی رها باشی
دلت با ما یکی باشه ز من من ها تهی باشی
جدا از کبر و خودخواهی بگو با ما تو همراهی
اگه همره شوی با ما نمیشه مشکلی پیدا

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe