متن آهنگ از صورتم فرو ریخت از گلبن ارگن

27 ژانویه 2021 گلبن ارگن ، متن آهنگ ها

از عشق من
از عشق من
تعجب نکن
وقتی قلب برای آخرین بار می شکند
درب خداحافظی را می بندد ، فراموش نکنید
قلب تا زمانی که تیز شود ، رشد نمی کند
عادت کردن
سرانجام صبرش تمام می شود
چشم انداز شما خشک می شود
به طرف باران فرار می کند
با لبخند من می سوختی ، با یک نفس تاریک می شوی
نگاه کنید قلب نمی درخشد
چقدر سریع فراموش کردی
شما می دانید که من آخرین امید شما بوده ام ، تنها امید من
از عشق من ، تو از عشق من می مردی
شما در حالی که با من روبرو می شوید احیا می شوید
کمی کمتر ، کمی ذهن
یا جلوی من بشکن
از عشق من ، تو از عشق من می مردی
شما در حالی که با من روبرو می شوید احیا می شوید
کمی کمتر ، کمی ذهن
یا جلوی من بشکن
تعجب نکن
وقتی قلب برای آخرین بار می شکند
درب خداحافظی را می بندد ، فراموش نکنید
قلب تا زمانی که تیز شود ، رشد نمی کند
عادت کردن
سرانجام صبرش تمام می شود
چشم انداز شما خشک می شود
به طرف باران فرار می کند
با لبخند من می سوختی ، با یک نفس تاریک می شوی
نگاه کنید قلب نمی درخشد
چقدر سریع فراموش کردی
شما می دانید که من آخرین امید شما بوده ام ، تنها امید من
از عشق من ، تو از عشق من می مردی
شما در حالی که با من روبرو می شوید احیا می شوید
کمی کمتر ، کمی ذهن
یا جلوی من بشکن
از عشق من ، تو از عشق من می مردی
شما در حالی که با من روبرو می شوید احیا می شوید
کمی کمتر ، کمی ذهن
یا جلوی من بشکن
از عشق من ، تو از عشق من می مردی
شما در حالی که با من روبرو می شوید احیا می شوید
کمی کمتر ، کمی ذهن
یا جلوی من بشکن
از عشق من