متن آهنگ روزی برفراز دسامبر از لیز کالوی

14 اکتبر 2020 لیز کالوی ، متن آهنگ ها

Dancing bears, painted wings
Things I almost remember
And a song someone sings
Once upon a December
Someone holds me safe and warm
Horses prance through a silver storm
Figures dancing gracefully
Across my memory
Someone holds me safe and warm
Horses prance through a silver storm
Figures dancing gracefully
Across my memory
Far away, long ago
Glowing dim as an ember
Things my heart used to know
Once upon a December
Someone holds me safe and warm
Horses prance through a silver storm
Figures dancing gracefully
Across my memory
Far away, long ago
Glowing dim as an ember
Things my heart used to know
Things it yearns to remember
And a song someone sings
Once upon a December
———
خرس رقص ، بال نقاشی شده
چیزهایی که تقریباً به خاطر می آورم
و آهنگی که کسی می خواند
روزی دسامبر
شخصی مرا گرم و گرم نگه می دارد
اسبها از طوفان نقره ای عبور می کنند
چهره هایی که با ظرافت می رقصند
در سراسر حافظه من
شخصی مرا گرم و گرم نگه می دارد
اسبها از طوفان نقره ای عبور می کنند
چهره هایی که با ظرافت می رقصند
در سراسر حافظه من
خیلی دور ، خیلی وقت پیش
درخشان به عنوان زغال سنگ
چیزهایی که قلب من قبلاً می دانست
روزی دسامبر
شخصی مرا گرم و گرم نگه می دارد
اسبها از طوفان نقره ای عبور می کنند
چهره هایی که با ظرافت می رقصند
در سراسر حافظه من
خیلی دور ، خیلی وقت پیش
درخشان به عنوان زغال سنگ
چیزهایی که قلب من قبلاً می دانست
چیزهایی که آرزو دارد آنها را به خاطر بسپارد
و آهنگی که کسی می خواند
روزی دسامبر